Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POZOR!!! Zaburinenie pozemkov inváznymi a inými rastlinami v našej obci!!!!

Typ: ostatné
zlatobyľ POZOR!!! Zaburinenie pozemkov inváznymi a inými rastlinami v našej obci!!!!

Vzhľadom na veľký počet pozemkov, kde burina dorastá do značných výšok, semenia sa na nej rastliny, ktorých výtrusy a semená sa šíria do okolia a znehodnocujú priľahlé pozemky, vyzývame vás týmto k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré najmä našim najmenším a starším občanom spôsobujú veľké zdravotné riziká. Okrem toho na takýchto pozemkoch je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Na tie pozemky, ktoré sú zaburinené a nie sú udržiavané, môže podať ktorýkoľvek občan podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu vo Zvolene na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Prikladáme Vám informácie o povinnosti udržiavať vaše nehnuteľnosti (pozemky, lúky, pastviny).

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3ods.1 písm. b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti šíreniu burín, príp. inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 x do roka v termínoch apríl – jún a september), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 333 EUR a právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta až vo výške 166 až 33 000 EUR za jeden ha pozemku.

Na konci mesiaca september bude aktuálny stav zaburinených pozemkov riešiť komisia životného prostredia.

Ďakujeme za spoluprácu


Vytvorené: 3. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2021 10:04
Autor: