Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Korytárky

Samosprávny kraj: Banskobystrický  
Okres: Detva
Región: Podpoľanie
IČO: 17066905
Počet obyvateľov: 945
Rozloha: 899 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1993

Obec Korytárky

 

 

Novinky

11.11.2019

Oznam

Oznamujeme občanom, že dňa 12.11.2019 bude Obecný úrad v Korytárkach ZATVORENÝ z dôvodu odstávky elektrickej energie.

Detail Oznamy

08.11.2019

Večer pri ľudovej hudbe 23. 11. 2019

Večer pri ľudovej hudbe 23. 11. 2019

Detail Oznamy

06.11.2019

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča

Detail VOĽBY DO NR SR 2020

06.11.2019

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

Detail VOĽBY DO NR SR 2020

04.11.2019

Voľba poštou - § 60 zákona č. 180/2014 Z.z.

§ 60 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (1) Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. (2) Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: a)meno a priezvisko, b)rodné číslo, c)adresu trvalého pobytu, d)adresu miesta pobytu v cudzine. (3)Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine a)obálku podľa § 22 ods. 3, b)hlasovacie lístky, c)návratnú obálku, d)poučenie o spôsobe hlasovania. (4) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa. (5) Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť. (6) Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič. (7) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb. (8) Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 7 odovzdáva obec príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté. (9) Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky.

Detail VOĽBY DO NR SR 2020