Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

E-mailová adresa pre Žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu a žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre občana  s trvalým pobytom na území obce - sekretariat@korytarky.sk

a poštová adresa je: Obecný úrad Korytárky, Korytárky č.215, 962 04 

 

Správy

Informácia o delegovaní člena do OVK

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia zodpovednej osobe, poverenej starostom obce, v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľba poštou

E-mailová adresa pre Žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu a žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre občana  s trvalým pobytom na území obce -sekretariat@korytarky.sk
a poštová adresa je: Obecný úrad Korytárky, Korytárky č.215, 962 04 Korytárky celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020

Vyhlásenie volieb do NR SR 2020 celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Voľba poštou - § 60 zákona č. 180/2014 Z.z.

§ 60 Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

(1) Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať písomne alebo elektronicky obec trvalého pobytu o voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

(2) Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: a)meno a priezvisko, b)rodné číslo, c)adresu trvalého pobytu, d)adresu miesta pobytu v cudzine.

(3)Obec zasiela voličovi najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb na adresu miesta pobytu v cudzine a)obálku podľa § 22 ods. 3, b)hlasovacie lístky, c)návratnú obálku, d)poučenie o spôsobe hlasovania.

(4) Návratná obálka musí byť označená heslom „VOĽBA POŠTOU“. Musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

(5) Volič na hlasovacom lístku môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na jednom hlasovacom lístku vyznačiť, ktorému z kandidátov dáva prednosť.

(6) Volič vkladá hlasovací lístok do obálky a zalepenú obálku vkladá do návratnej obálky, ktorú odosiela. Poštovné uhrádza volič.

(7) Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb.

(8) Návratné obálky doručené v lehote podľa odseku 7 odovzdáva obec príslušnej okrskovej volebnej komisii po vyhlásení hlasovania za začaté.

(9) Okrsková volebná komisia za prítomnosti zástupcu obce zakrúžkuje poradové čísla voličov a vyznačuje voľbu poštou v zozname voličov. Po otvorení návratných obálok a po vybratí obálok s hlasovacími lístkami vkladá zástupca obce tieto obálky do volebnej schránky. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu