Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyhlásenie OR HaZZ Zvolen

Typ: ostatné
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU,
na všetky miesta na lesných pozemkoch v okresoch Zvolen, Detva a Krupina
od 26.07.2013 – do odvolania
 
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a fyzickým osobám sa podľa § 4 písm. b) resp. podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov najmä v blízkosti lesných pozemkov a na nich zakazuje:
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve,
  • fajčiť a používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Vlastníci, správcovia, alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov p o v i n n í  najmä:
  • zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch hliadkovaciu činnosť, najmä v dňoch pracovného pokoja, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečovať jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah.
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:

          1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov

          2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru

          3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku.

  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.

 

                                                                                                                           pplk. Ing. Ján Záchenský, CSc.
                                                                                                                                           riaditeľ
                                                                                                                                              v.r.

Vytvorené: 7. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 10. 10. 2017 23:14
Autor: